۴ هزار و ۲۸۹ نفر از طريق بازار سرمايه خانه‌دار شدند