کاشت بهاره چغندر قند در مزارع کشاورزی استان قزوین به پایان رسید