نگرانی از آمار سزارین در بخش خصوصی/جلوگیری از سزارین نیازمند فرهنگ‌سازی است