منافی: با حضور باقری بازیکن نباید حاشیه ایجاد کند/ نوری و نورمحمدی در لیست دایی نبودند