کمیته امداد امام (ره)برای کمک وامداد رسانی تشکیل شده است