فرهادي نه در کسوت وزير، بلکه در کسوت خدمتگزار براي توسعه علمي ايران مي کوشد