ساخت سرپناه توسط دانشجویان معماری دانشگاه آزاد بندرعباس