تاکید هاشمی بر افزایش جمعیت و درخواست از مجلس برای وضع قوانین سروسامان‌دهنده