زندگی معلمی سخت اما آسان و شیرین و زیباست/ دیدار با رهبری یکی از آرزوهایم بود