بهای خودروهای وارداتی بین ۵ تا ۸ میلیون تومان افت کرد