فرمانداردشتی:200کلاس فرسوده وتخریبی دراین شهرستان وجود دارد