کلانتران مرزی قصرشیرین و خانقین عراق در مرز خسروی دیدار کردند