به حاشیه راندن بسیج مردمی از اهداف کنگره آمریکا است