صدور پروانه ساختمانی رایگان برای مراکز درمانی امکان‌پذیر نیست