السیسی حمله زمینی به یمن را با «ملک سلمان» بررسی کرده بود