۱۳ زندانی با کمک خیرین از زندان مركزی اصفهان آزاد شدند