پیوند صورت در ایران از نظر تکنیکی امکانپذیر است، مشکل کار تیمی است