احداث بیمارستان شهر جدید اندیشه در اولویت جدی شرکت عمران