هشتمین جلسه کمیسیون صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری برگزار شد