موانع سرمایه گذاری در صنعت استانهای محروم رفع می شود