شهید مطهری الگویی همیشه زنده برای مجاهدان راه حق است