این بیماری سالی ۸ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زند!