بهره‌برداری از نخستین مرکز همودیالیز وقفی در شهرستان البرز