ایران رفع تدریجی تحریم‌ها و افزایش نظارتها را پذیرفته است