طرح های بسیج سازندگی از مهاجرت بی رویه روستائیان جلوگیری می کند