پیروانی: دیدار با جوانان ایتالیا تجربه گرانبهایی دارد