ناهمواری های مسیر تجارت از زبان فعالان بازرگانی استان بوشهر