تعبیر آیت الله بهاء الدینی درباره آیت الله بهجت چه بود؟