چملانیان: تلاش های قزاقستان را خنثی کردیم/ با آنالیز خوب بازی را بردیم