آمار کشته شدگان حوادث كار سال گذشته در کشور اعلام شد