شعبانی بهار: فدراسیون بیماران خاص در حوزه قهرمانی هم فعالیت کند