صبای قم در دیدار با استقلال در حد و اندازه خود ظاهر نشد