جزئیات جلسه جبهه پایداری، حزب موتلفه و جمعیت ایثارگران