چالش‌های داخلی و خارجی غنی در مسیر صلح از نگاه فارن پالیسی