وزیر اوقاف فلسطین: اشغالگران در آوریل 126 بار به مسجد ...