بررسي سياست‌هاي کلي برنامه ششم هفته آينده پايان مي يابد