شبكه تلويزيوني بازار به كانال تلويزيوني تغییر ساختار یافت / ادغام شبكه پنج و كانال بازار