مسئولین «مردم داری» را سرلوحه کار خود قرار دهند/«حفظ آبرو»و«پایبندی به اصول دینی» تنها انتظار یک پدر