پيشرفت طرح‌های توسعه فازهای۱۳، ۱۹ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی مطلوب است