به بهانه روز پدر/شیخ عباس محمودی پدر 15 روحانی در بندردیر