«الزویر» و تشریح فعالیت‌های تازه در رشته پزشکی/ نمایشگاه کتاب میزبان متخلف می‌شود!؟