احداث زائرسرای ارزان‌قیمت گام مهمی در تحقق منویات رهبری است