چادر داریم تا چادر!/ اگر می‌خواهید جذاب باشید، لطفا بی‌خیال چادر شوید