باقری: مقابل بنیادکار فکر کردن به چیزی غیر از برد اشتباه محض است/ منتظر ۱۰۰ هزار تماشاگر هستیم