زنده ماندن 3 نپالی در زیر آوار پس از گذشت 8 روز از ...