بازديد قائم مقام وزير بهداشت از اجراي برنامه مراقبت هاي اوليه سلامت