کمندانی: برای حضور مستمر در پرسپولیس باید بیشتر تلاش کنم