ظرفیت ایجاد اشتغال پايدار با توسعه نواحی صنعتی روستايی زنجان