استانداری برای کنترل فاضلاب پتروشیمی تبریز کمک کند