جان بینر اقدامات منجر به مرگ سیاه‌پوست آمریکایی را «ظالمانه» خواند